ESG retninglinjer

 

ESG-strategien til ORO er å tydeliggjøre vår organisasjons ambisjon, rammeverk og tiltak knyttet til bærekraft for å forbedre denne i vår virksomhetsmodell. Gjennom dette vil vi bevisstgjøre våre ansatte i deres beslutningsprosesser knyttet til forvaltning og utvikling av våre bygg.

Alle våre ansatte skal kjenne til våre ESG retningslinjer og årlig gjennomgå disse. Retningslinjene tilgjengeliggjøres på selskapets felles plattform og er til enhver tid tilgengelig for alle ansatte. Vi har utnevnt en ansvarlig intern ressursperson på ESG som skal bidra som sparringspartner for våre eiendomssjefer i ESG arbeid på eiendommer vi eier og forvalter.

 

ESG ambisjon

Vi erkjenner at eiendoms- og byggebransjen har et betydelig miljøfotavtrykk gjennom sin verdikjede og vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling i bransjen gjennom å påvirke med smarte og og kloke valg for bærekraft. Vårt mål er å være en positiv bidragsyter til bevissthet og praksis rundt bærekraft innen miljø, sosiale- og styringsmessige forhold.

 

Miljø

Som gårdeier ønsker vi å bidra til redusert bruk av energi og utslipp samt økt bruk av fornybar energi. Vi jobber med dette langs to akser:

 

Drift av vår egen organisasjon

Vi er klar over at drift av vår organisasjon har et miljøfotavtrykk og har som mål å minimere miljøbelastningen av vårt daglige virke. Eksempler på tiltak for å underbygge vår ambisjon:

 • Promotere bruk av offentlig transport til arbeid: Vi leier få parkeringsplasser og har kontoradresse nær et godt kollektivknutepunkt.
 • Minske reisevirksomhet: For å minimere reisevirksomhet har vi omfattende bruk av video og telefonkonferanser. Sosiale samlinger skjer lokalt og stort sett i Norge, med få flyreiser til utlandet. Vår investeringsstrategi er å kjøpe lokalt i Østlandsområdet og våre bygg ligger stort sett innen 1 time reise fra vår kontoradresse som begrenser utslipp ved reise.
 • Vi har en etablert praksis hvor vi minimerer bruk av printede dokumenter gjennom å bygge en kultur som ikke forventer utskrifter av beslutningsmateriale til møter. Signering av avtaler skjer digitalt og lagres digitalt.
 • Vi har en aktiv dialog opp mot vår egen gårdeier knyttet til å redusere energiforbruket til vårt kontor gjennom aktiv styring av ventilasjon, lys etc. Vi søker å være leietaker i bygg med miljøsertifisering eller god energimerking.
 • Vi er i prosess med å oppnå miljøsertifisering for vår virksomhet.
 • Vi ansvarlig gjør og bevisstgjør våre hovedleverandører for deres belastning på miljø og klima gjennom at de mottar informasjon om våre retningslinjer for bærekraft og setter seg inn i våre forventninger og oppfordringer i disse. Vi ber om at de dokumenterer oppfølging av forhold som bryter med våre forventninger og oppfordringer i våre retningslinjer for bærekraft..

 

Forvaltning og utvikling av våre eiendommer

Vi er bevisste på våre byggs belastning på miljø og klima og stimulerer til miljøvennlig forvaltning og utvikling av våre eiendommer.  Eksempler på tiltak for å underbygge vår ambisjon:

 • Gjennomføre ENØK-strategi for nyervervede bygg og legge dette inn i en handlingsplan, samt identifisere og gjennomføre løpende tiltak for kloke miljøvalg for bygget. Typiske eksempler på dette kan være solceller der vi har flate tak og gode solforhold, etterisolering av tak for å redusere energiforbruk, forbedring av ventilasjonsanlegg for å reduser varmeutslipp, bytte av vinduer, forbedre kildesortering etc.
 • Overvåke miljøbelastning til byggene løpende. Benytte statistikk til datadrevne, velbegrunnede miljøvalg for å redusere miljøbelastning.
 • Kvalitetssikre miljømerking av byggene vi eier, og justere miljømerking dersom oppgitt miljømerking ikke er i overenstemmelse med utslipp og miljøkvaliteter grunnet elde, utvikling av eiendommen eller lignende.

Riving av bygg for oppføring av nybygg er blant de største miljøbelastningene i vår bransje. Vi har derfor satt oss godt inn i Grønn Byggallianses rundskriv «Tenk deg om før du river», og tilpasset vår strategi til å være en aktiv fornyer av gamle bygg. Den største andelen av våre bygg er eksisterende bygg med en aktiv agenda for forbedring. Vi investerer mer i å forbedre våre bygg enn mange eiendomsbesittere, og tror det både er godt for miljøet og godt for forretningen.

Vi har en genuin tro på at man oppnår bedre leiepriser grunnet lavere felleskostnader, mer fornøyde og langsiktige leietakere, bedre finansiering og høyere verdsettelse av byggene som gir økt avkastning til eierne med mer miljøvennlige bygg.

 

Samfunn og sosial tilnærming

Som selskap bekrefter vi følgende:

 • Vi behandler mennesker i samsvar med anerkjente internasjonale normer.
 • Vi respekterer FNs konvensjon for menneske- og arbeidstakerrettigheter og sørger for ikke å bidra til brudd på disse.
 • Vi respekterer ILOs åtte kjernekonvensjoner, som utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet. De deles inn i de fire hovedkategoriene forbud mot barnearbeid, organisasjonsfrihet, forbud mot diskriminering og forbud mot tvangsarbeid.
 • Som selskap har vi nulltoleranse for korrupsjon og økonomisk kriminalitet i egen virksomhet og selskaper de samhandler med. Ved mistanke om korrupsjon bidrar vi til full åpenhet fra selskapet og medvirkning til etterforskning av forholdet.

Utover dette legger vi til rette for at våre ansatte skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Vi etterstreber lavt sykefravær gjennom en inkluderende og tilstedeværende ledelse, vi tilbyr være ansatte utviklingsmuligheter knyttet til sine ønsker for faglig utvikling, og har ambisjon om å være en raus arbeidsgiver som tilrettelegger for individuelle behov i hverdagen.

 

Eierstyring og selskapsledelse

Vi gjennomfører eierstyring og selskapsledelse langs to akser, i drift av vår egen organisasjon og gjennom vårt eierskap og forvaltning av eiendommen.

I daglig drift av vår egen organisasjon har vi en skreddersydd driftsmodell tilpasset vår virksomhet basert på høy grad av informasjonsflyt og involvering av ansatte, og tydelig rollefordeling, mandater, møteplasser og prosesser. I tillegg bygger vi en kultur for kunnskapsdeling hvor alle er behjelpelige med henvendelser fra kollegaer, og en arbeidsform basert på hyppig interaksjon.

Gjennom vårt eierskap i våre eiendommer driver vi en aktiv eierstyring gjennom en utnevnt Eiendomssjef per eiendom med ansvar for dialog med leietakere, driftsorganisasjon og eiere, som leder utvikling, forretningsførsel og forvaltning av eiendommen.


Samarbeidspartnere

Varig

Bærekraftsoftware

BREEAM NOR

Miljøsertifiseringssystem


Ansvarlige